ثبت شکایات و خطا در سایت

خطاهای فنی وب سایت و یا شکایات احتمالی.

نوین نقش هم مانند سایر سامانه های بر خط، ممکن است دارای نقص و ایراد در عملکرد برخی از بخش ها باشد. ما تلاش کرده ایم با بهره گیری از ابزارهای موجود و پایش های مستمر، این سیستم را بدون نقص و ایراد در دسترس قرار دهیم. به منظور اطمینان از کارایی درست تمام بخش ها ، چنانچه متوجه ایراد و مشکلی شدید، مراتب را به ایمیل support@novinnaghsh.ir یا سایر پل های ارتباطی نوین نقش گزارش دهید.