خدمات مشتریان

شرح خدمات هر محصول، در صفحه همان محصول آمده است.

با این حال ممکن است گاهی کاربران به خدماتی فراتر از آنچه در سایت است نیاز داشته باشند. مثلن ممکن است بخواهند سفارش خود را در زمانی زودتر از موعد مقرر دریافت کنند یا نحوه ارسال خاصی را بخواهند و یا هر جزئیات دیگر مانند این ها.

نوین نقش به فراخور مورد درخواستی و در حد مقدورات، این خدمات را به کاربران ارائه خواهد کرد.