مراقب باشید؛ این بازار به شدت رقابتی است!

اینکه صرفن خرید دستگاه پیکسل و لوازم جانبی مورد نیاز انجام شود، تضمین کننده فروش محصول خروجی یعنی همان پیکسل و در نتیجه آن کسب سود نیست. چاپ پیکسل دارای بازاری به شدت رقابتی است و بهتر است با بررسی مجموعه عواملی همچون تعیین حد ضرر، بازارسنجی اولیه، اطمینان از توان فروش محصول و تعیین هدف کف فروش، اقدام به خرید این دستگاه شود. نوین نقش این آگاهی را به شما می دهد که بسته به مهارت اپراتور و با توجه به سایر بخش های فرایند چاپ پیکسل، احتمال 5 درصد پرتی در کار وجود دارد.

اطلاعات بیشتر

دیگر دسته بندی های دستگاه و تجهیزات

h3
دستگاه چاپ سابلیمیشن
h3
کاغذ چاپی
h3
جوهر
h3
لوازم چاپ