کوسن ها پیش از آنکه روی مبلمان جا خوش کنند، در ذهن...